© Alenka Stražičar-Lamovšek

infinite
storyscapes

izvirati – odtujiti – razgrniti – odkriti 

Sem Petra Kohlenprath in skupaj s sestro Renate Rogi-Kohlenprath od leta 2015 ustvarjava format Interference. Od najinega časa študija skoraj neprekinjeno živiva v Gradcu. Renate je študirala kemijsko inženirstvo, jaz arhitekturo. V Interferencah izražava najino navdušenje nad večplastnimi temami jezika in komunikacije. Nalog se z vidika motivacije in pristopa lotevava zelo različno. Po domače povedano gre pri Renate v najinem skupnem delu samo za povezave – torej vzpostaviti plodne mreže – in pri meni za prostor in oblikovanje krajev. Če bi naju postavila na časovno premico, bi Renate sedela v prihodnosti, jaz pa v preteklosti. Tako ena drugo uravnovesiva in ustvarjava sedanjost.

Dva kraja, ki sta nama skupna, četudi tam nisva nikoli živeli, sta Veliki Cirnik 6, rojstna hiša najine matere, in Brodi 1, rojstna hiša najinega očeta.

Od leta 1920, ko so najini stari starši šteli med 11 in 20 let, je Veliki Cirnik pripadal Jugoslaviji, Brodi pa Avstriji – obe državi, ki za časa rojstva najinih staršev nista obstajali, saj sta bila oba najina starša, oče leta 1939 in mama leta 1944, rojena v Velikonemškem rajhu.

V Interferencah sva do zdaj tematizirali življenjske poti in družbene kontekste najinih prednikov po očetovi strani; tako je hiša na naslovu Brodi 1 ob cesti na Ljubelj v preteklem letu postala izhodiščna točka za pripovedi, ki sva se jih lotili v projektu »Das Gedächtnis des Ortes | Kraj in njegov spomin«. 

V projektu Storyscapes pa obračava perspektivo, poslušava in sprašujeva. 

S takšnim načinom nadaljevanja Interferenc želiva deliti najino veselje in najino osuplost. Veselje nad tem, koliko srčnih, odprtih, globokih pogovorov sva lahko doživeli po najini obravnavi materiala, in osuplost nad tem, koliko nepričakovanih vidikov se nama je s tem odprlo ali koliko presečišč se je pojavilo – tako v povezavi z regijo kot z dogodki in izkušnjami.

Cilj projekta Storyscapes je razgrniti krajine spomina. Cvetoče, kamnite, gozdnate, senčne, lakonične, puste, žalostne, mamljive, negostoljubne, gričevnate, obsijane z luno, spokojne, skalnate, tihe, bežne, vredne življenja, neštete. Krajine spomina, oblikovane iz delcev življenjskih pripovedi, v katerih skupne točke predstavljajo kraja Brodi in Veliki Cirnik ali teme, ki jih Interference obravnavajo.

 


entstammen – entfremden – entfalten – entdecken

Ich bin Petra Kohlenprath und gemeinsam mit meiner Schwester Renate Rogi-Kohlenprath gestalten wir seit 2015 das Format Interferenzen, das wir dieses Jahr um die Online audio Serie Storyscapes erweitern.

Seit unserer Studienzeit leben wir beinahe durchgehend in Graz. Renate hat Technische Chemie studiert, ich Architektur. In den Interferenzen kommt unsere Begeisterung an dem vielschichtigen Themen Sprache und Kommunikation zum Ausdruck. Wir nähern uns unserer Aufgaben hinsichtlich Motivation und Herangehensweise sehr unterschiedlich. Salopp gesagt, dreht sich bei Renate auch in unserer gemeinsamen Arbeit alles um das Thema Verbindungen – also fruchtbare Netzwerke aufbauen – und für mich um Raum und Gestaltung von Orten. Wenn ich uns beide auf eine Zeitachse setzte, so sitzt Renate in der Zukunft und ich in der Vergangenheit. So halten wir uns die Waage und gestalten Gegenwart.

Zwei Orte, die wir gemeinsam haben, auch wenn wir nie dort gelebt haben, sind Veliki Cirnik 6, das Haus in dem unsere Mutter geboren ist und Brodi 1, das Haus in dem unser Vater geboren ist.

Ab 1920, da waren unsere Großeltern schon 11, 14 und 20 Jahre alt, gehörte Veliki Cirnik Jugoslawien an und Brodi Österreich – beides Staaten, die zum Zeitpunkt der Geburt unserer Eltern nicht existierten, sie sind beide, 1939 unser Vater und 1944 unsere Mutter, im Großdeutschen Reich geboren.

In den Interferenzen thematisierten wir bisher die Lebenswege und gesellschaftlichen Kontexte unserer Vorfahren väterlicherseits und so wurde das Haus Brodi 1 an der Straße zum Loibl in den vergangen Jahren Ausgangspunkt der Erzählungen, die wir in »Das Gedächtnis des Ortes | Kraj in njegov spomin« zur Sprache gebracht haben. 

In den Storyscapes drehen wir die Perspektive um, hören zu und fragen nach. 

Mit dieser Art der Fortführung der Interferenzen möchten wir unsere Freude und unser Erstaunen teilen. Freude darüber, wie viele herzliche, offene, tiefe Gespräche wir in Anknüpfung zu unserer Auseinandersetzung führen konnten und Erstaunen darüber, was für unerwartete Perspektiven sich dadurch für uns öffneten oder Schnittpunkte sich zeigten – sowohl in Bezug auf die Region als auch auf Ereignisse und Erfahrungen.

Es geht uns in den Storyscapes darum, Gedächtnis-Landschaften zu entfalten. Blühende, steinige, bewaldete, schattige, lakonische, traurige, reizvolle, unwirtliche, hügelige, mondhelle, friedliche, felsige, stille, flüchtige, lebenswerte, unzählige.  Gedächtnis-Landschaften, gestaltet aus Fragmenten von Lebenserzählungen, in denen die Orte Brodi und Veliki Cirnk oder die Themen, die wir in den Interferenzen zur Sprache bringen, gemeinsame Ankerpunkte darstellen.

© 2021 Kulturno društvo | Kulturverein INTERFERENZEN